Księgarnia przy Fredry


BŁĘDNIK CODZIENNOŚCI KSIĄŻKA PRAKTYK ALTERNATIVA

BŁĘDNIK CODZIENNOŚCI KSIĄŻKA PRAKTYK ALTERNATIVA

ISBN: 978-83-943112-1-6
Autor: -
Wydawca: Fundacja Wyspa Progress
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 401

Cena: 35.00 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Błęd­nik Codzien­no­ści. Książka prak­tyk Alter­na­tiva to książka meto­do­lo­giczna o struk­tu­rze labi­ryn­to­wej. Wiąże ona mery­to­rycz­nie wystawy, publi­ka­cje, słow­nik Alter­na­tiva i inne, per­for­ma­tywne ele­menty pro­jektu. Dzięki tej publi­ka­cji obej­mu­ją­cej lata 2010–2015 poka­zu­jemy Aler­na­tiva jako spójny pro­jekt, któ­rego krę­go­słup sta­no­wią hasła Słow­nika Alter­na­tiva. Mate­riał uło­żony czę­ściowo nie­chro­no­lo­gicz­nie, nato­miast zgod­nie z tagami idei powra­ca­ją­cych w pro­jek­tach Alter­na­tiva. Strony książki nie będą więc czy­tane po kolei, ale według słów klu­czo­wych, osób czy idei, a więc na zasa­dzie tytu­ło­wego błęd­nika – ogrodu o roz­wi­dla­ją­cych się ścież­kach. Błęd­nik (Irr­gar­ten) to nazwa pierw­szego publicz­nego ogrodu w XVII-??wiecznym Gdań­sku, który w topo­gra­fii mia­sta prze­trwał tylko w nazwie “most na Błęd­niku”. Był to ogród w for­mie labi­ryntu, na któ­rego ścież­kach można było się łatwo pogu­bić. Wywo­łuje on sko­ja­rze­nia z bor­ghe­sow­skim “ogro­dem o roz­wi­dla­ją­cych się ścież­kach”, ide­alną ksiegą, hiper­tek­stu­al­nym labi­ryn­tem, gdzie różne wątki pozor­nie ze sobą nie­zwią­zane są w isto­cie w bar­dzo ści­słej rela­cji. Przy­go­to­wy­wana książka to po czę­ści mapa myślowa, tro­chę zbior­nik, pole zda­rzeń. Oprócz haseł słow­nika składa się z tek­stów i wywia­dów. Dwu­ję­zyczna publi­ka­cja daje obraz kon­tek­stu dzia­ła­nia, sensu i efektu dzia­ła­nia, poka­za­nych prac oraz pro­jek­tów a także nowych pro­duk­cji zre­ali­zo­wa­nych przez Alter­na­tiva. Jest z jed­nej strony reka­pi­tu­la­cją pro­gramu w latach 2010–2015, speł­nia­jącą funk­cje doku­men­ta­cyjne i archi­walne, z dru­giej zaś jest kry­tyczną ana­lizą dotych­cza­so­wych osią­gnięć i połą­cze­niem wąt­ków teo­re­tycz­nych w jedną całość. „Błęd­nik Codzien­no­ści” zbiera klu­czowe momenty per­for­ma­tywne pro­jektu nie­udo­ku­men­to­wane w innych publi­ka­cjach a także wątki teo­re­tyczne festiwalu.

Zobacz także:


ŁOPUSZNA KOŚCIÓŁ DREWNIANY


DANIEL RYCHARSKI WYBRANE DZIAŁANIA 2008- 2019

MIES SKOMPLIKOWANE ŻYCIE ARCHITEKTA MINIMALISTY    KOMIKS
MIES SKOMPLIKOWANE ŻYCIE ARCHITEKTA MINIMALISTY KOMIKS

OBRAZ JAKO OBIEKT TEORETYCZNY STUDIA Z TEORII I HISTORII BADAŃ NAD
OBRAZ JAKO OBIEKT TEORETYCZNY STUDIA Z TEORII I HISTORII BADAŃ NAD


OSADA ŚWIĘTEGO GOTARDA W POZNANIU

MARIAN WIMMER PRZESTRZEŃ JAKO TWORZYWO SZTUKI
MARIAN WIMMER PRZESTRZEŃ JAKO TWORZYWO SZTUKI

BARDZO NAM SIĘ PODOBA
BARDZO NAM SIĘ PODOBA


ARCHITEKTURA SZKOLNA II RZECZYPOSPOLITEJ

ESENCJA MIEJSCA
ESENCJA MIEJSCA

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0.00 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery