Księgarnia przy Fredry


RZYMSKA RES INCORPORALIS A KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ "RZECZY" I "PRZEDMIOTU PRAW

RZYMSKA RES INCORPORALIS A KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘĆ "RZECZY" I "PRZEDMIOTU PRAW

ISBN: 83-232177-0-1
Autor: DAJCZAK W.
Wydawca: Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 268

Promocja   

Cena: 47.25 42.53 zł
Książka dostępna również w naszej księgarni w Poznaniu, ul. Fredry 10.

Wykaz skrótów....................................................................................................... 9
Wprowadzenie........................................................................................................ 11
Rozdział I. Geneza określenia res incorporalis w prawie rzymskim............ 23
1. Słowo res w rzymskim języku potocznym...................'............................. 23
2. Rozróżnienie pomiędzy „materialnością" i „niematerialnością"
w rzymskich tekstach literackich................................................................ 24
3. Użycie kryterium „dotykalności" i słowa corporalis w rzymskim języku prawniczym do połowy II w. n.e..................................................... 30
4. Pozycja podziału na res corporales i incorporales w Instytucjach Gaiusa . 34
5. Konkluzje....................................................................................................... 41
Rozdział II. Terminy res corporalis i corpus w wypowiedziach jurystów rzymskich dotyczących przedmiotów prawa rzeczowego lub obiektów obrotu prawnego...................................................................................... 43
1. Termin res corporalis w dziełach rzymskich jurystów.............................. 44
2. Termin corpus w wypowiedziach jurystów rzymskich związanych
z przedmiotem własności............................................................................ 47
2.1. Rozważania Pomponiusa na temat rodzajów corpora....................... 48
2.1.1. Dogmatyczny kontekst podziałów corpora u Pomponiusa .... 48
2.1.2. Znaczenie filozoficznej inspiracji dla prawniczego wywodu Pomponiusa............................................................................ 52
2.1.3. Przyczyny uznania przez Pomponiusa stada za desygnat corpus i wyłączenia możliwości jego nabycia poprzez zasiedzenie........................................................................................ 54
2.2. Przesłanki indywidualizacji przedmiotu własności przez Pomponiusa .................................................................................................... 58
3. Termin corpus w wypowiedziach jurystów związanych z przedmiotem obrotu prawnego................................................................................... 59
3.1. Akcentowanie odmienności względem corpus................................... 60
3.2. Akcentowanie podobieństwa względem corpus................................ 63
4. Konkluzje....................................................................................................... 68
Rozdział III. Podział na res corporales i res incorporales w prawie rzymskim od końca III w. n.e. do końca panowania Justyniana I................... 72
1. Recepcja podziału na res corporales i res incorporales w źródłach rzymskiego prawa poklasycznego...................................................................... 72
2. Res incorporalis a ius incorporalis................................................................... 82
3. Konkluzje....................................................................................................... 87
Rozdział IV. Podział na res corporales i res incorporales w wiodących dziełach romanistycznej nauki prawa do końca XVIII stulecia.............. 89
1. Podstawa źródłowa badań oddziaływania gajańskiego podziału na res corporales i incorporales poprzez nowożytną naukę prawa rzymskiego do końca XVIII stulecia................................................................. 89
2. Accursiańska glosa do gajańskiego podziału na res corporales i incorporales (ad D. 1,8,1,1)............................................................................. 94
3. Komentarz Bartolusa de Saxoferrato do D. 1,8,1,1................................. 98
4. Podział na res corporales i incorporales w komentarzach Jakuba Cuia-ciusa............................................................................................................. 100
5. Res corporales i incorporales w komentarzu Hugo Donellusa do prawa cywilnego.............................................................................................. 103
6. Komentarz do D. 1,8,1,1 w Rationalia in Pandectas Antoniego Favre... 106
7. Podział res na corporales i incorporales w komentarzu Arnolda Vin-niusa do tytułu De rerum divisione justyniańskich Instytucji................ 108
8. Podział na res corporales i incorporales w Praelectionum juris civilis se-cundum Institutiones et Digesta Justiniani Ulrika Huberta...................... 111
9. Rubryka De rerum divisio komentarza do justyniańskich Digestów Johannesa Voeta......................................................................................... 113
10. Podział res na corporales i incorporales w Syntagma Iurisprudentiae se-cundum ordinem Pandectarum i ]urisprudentia Romano-Germanica fo-rensis Georga Adama Struve..................................................................... 114
11. Res corporales i incorporales w Specimen usus moderni Pandectarum Samuela Stryka............................................................................................ 117
12. Rozróżnienie rzeczy materialnych i niematerialnych w Introductio
in ius digertotum Justusa Henniga Bóhmera............................................ 118
13. Res corporales i incorporales w dziełach Johanna Gottlieba Heinecciu-sa Antiąuitatum Romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma oraz Elementu iuris civilis secundum ordinem Institutionum..................... 119
14. Tytuł De rebus corporalibus et incorporalibus w komentarzu Ludwiga Juliusa Friedricha Hopmera do Instytucji Heinecciusa......................... 123
15. Rozróżnienie rzeczy na materialne i niematerialne w Komentarzu
do Pandektów Christiana Friedricha Gliicka.......................................... 125
16. Konkluzje..................................................................................................... 128
Rozdział V. Podział na res corporales i incorporales w pracach przygotowujących francuski kodeks cywilny i w jego interpretacji.................. 132
1. Gajański podział res na corporales i incorporales u Jean Domata i Roberta J. Pothier............................................................................................... 133
2. Podział dóbr (biens) w projekcie francuskiego kodeksu cywilnego zachowanym w rękopisie z roku 1798....................................................... 138
3. Tytuł »De la distinction des biens« w projekcie Komisji rządowej
i ostatecznym tekście Code civil................................................................. 140
3.1. Projekt Komisji rządowej...................................................................... 140
3.2. Prace nad tytułem »De la distinction des biens« w Radzie Stanu ... 141
3.3. Prace nad tytułem »De la distinction des biens« w Ciele Ustawodawczym................................................................................................. 142
3.4. Prace nad tytułem »De la distinction des biens« w Trybunacie....... 143
3.5. Przyjęcie tytułu »De la distinction des biens« przez Ciało Ustawodawcze............................................................................................... 144
4. Odniesienia do podziału na rzeczy materialne i niematerialne we francuskich komentarzach dotyczących pojęcia i podziału »dóbr« (biens) w Code dvii....................................................................................... 147
5. Konkluzje....................................................................................................... 153
Rozdział VI. Podział na res corporales i incorporales w pracach przygotowujących niemiecki kodeks cywilny i w jego interpretacji....................... 156
1. Rozróżnienie res corporales i incorporales w XIX-wiecznej niemieckiej teorii prawa prywatnego............................................................................. 157
1.1. Systematyczna pozycja i treść pojęcia »rzeczy« (Sache)..................... 157
1.1.1. Pojęcie »rzeczy« jako przedmiotu obrotu prawnego.............. 157
1.1.2. Pojęcie »rzeczy« jako przedmiotu władztwa........................... 159
1.2. Znacznie materialności jako cechy przedmiotu własności............... 162
1.3. Uwagi na temat możliwości nadania nowego znaczenia określeniu res incorporales.................................................................................. 166
2. Pojęcie »rzeczy« w pracach ustawodawczych nad niemieckim kodeksem cywilnym......................................................................................... 171
2.1. Pojęcie »rzeczy« w pracach tzw. pierwszej komisji........................... 171
2.2. Od krytyki pojęcia »rzeczy« przyjętego w pierwszym projekcie niemieckiego kodeksu cywilnego do rozwiązania uchwalonego przez Reichstag...................................................................................... 174
3. Odniesienia do podziału na res corporales i incorporales w opartej na niemieckim kodeksie cywilnym dyskusji o pojęciach »rzeczy« (Sache) i »przedmiotu prawa« (Gegenstand)............................................... 177
4. Konkluzje....................................................................................................... 185
Rozdział VII. W poszukiwaniu inspiracji płynących z wielowiekowej obecności gajańskiego podziału na res corporales i incorporales w nauce prawa.................................................................................................. 189
1. Dyskusja w nauce common law na temat systematycznego ujęcia utworów ludzkiej myśli............................................................................... 191
2. Rozważania na temat pojęcia i systematycznej pozycji »rzeczy«
w polskich pracach kodyfikacyjnych z pierwszej połowy XX wieku ... 198
2.1. Pojęcie »rzeczy« w projekcie księgi pierwszej Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej sporządzonym przez Ignacego Koschem-bahra-Łyskowskiego ............................................................................ 200
2.2. »Przedmiot praw rzeczowych« w pracach Komisji Kodyfikacyjnej............................................................................................................. 201
2.2.1. Refleksje Fryderyka Zolla - referenta Podkomisji Prawa Rzeczowego na temat rzymskiego podziału res corporales i incorporales oraz historycznego rozwoju przedmiotów praw rzeczowych......................................................................... 201
2.2.2. Projekty i dyskusja nad ich brzmieniem................................... 205
3. W poszukiwaniu tendencji ewolucji prawa „wyłaniającej się" poprzez oddziaływanie podziału na res corporales i incorporales..................... 212
4. Wyniki historyczno-porównawczych badań nad res incorporalis jako źródło inspiracji w dyskusji na temat dogmatycznego ujęcia »przedmiotu praw rzeczowych«.................................................................... 221
5. Konkluzje................................................................................................... 223
Zakończenie............................................................................................................ 227
Bibliografia............................................................................................................. 238
Indeks źródeł prawnych....................................................................................... 251
Indeks antycznych źródeł pozaprawnych......................................................... 254
Indeks źródeł stanowiących podstawę badań nowożytnej nauki prawa
do końca XIX wieku............................................................................................... 256
The Roman res incorporales and the formation of the concepts of "things" and "object of property" in the European theory of private law (Summary) .... 261

Zobacz także:


CONSTITUTIONAL BARRIERS TO THE APPLICABILITY OF PRIVATE LAW IN THE

REPUBLICYZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
REPUBLICYZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH

KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNEJ ZRZESZEŃ SPORTOWYCH WYBRANE ASPEKTY...
KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULACJI PRAWNEJ ZRZESZEŃ SPORTOWYCH WYBRANE ASPEKTY...

UNIA EUROPEJSKA NA ROZSTAJACH
UNIA EUROPEJSKA NA ROZSTAJACH


PRAWNOKARNA OCHRONA ZWIERZĄT WYKORZYSTYWANYCH W PROCEDURACH


MODEL JURYSDYKCJI SĄDOWEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

PRAWA DZIECKA PERSPEKTYWA PUBLICZNOPRAWNA
PRAWA DZIECKA PERSPEKTYWA PUBLICZNOPRAWNA

REFORMA REGULACYJNA PRZYKŁAD TRANSPORTU LOTNICZEGO
REFORMA REGULACYJNA PRZYKŁAD TRANSPORTU LOTNICZEGO

Zaloguj się do sklepu
E-mail:
Hasło:
 

Nie masz jeszcze konta?
Możesz je założyć tutaj.

Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj.

Wartość koszyka:
0 złNewsletter
E-mail:
Zapisz Wypisz
Nowości
Promocje
Bestsellery