Psychologia
MAPY POZNAWCZE W PROCESIE TRANZYCJI ROZWOJOWEJ Z EDUKACJI ZAWODOWEJ DO PRACY

MAPY POZNAWCZE W PROCESIE TRANZYCJI ROZWOJOWEJ Z EDUKACJI ZAWODOWEJ DO PRACY

ISBN: 978-83-64902-37-6
Autor: HAUZIŃSKI A.
Wydawca: Wydział Nauk Społecznych UAM
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 288


Cena: 35.00 zł

Spis treści:
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
ROZdZIAł 1
Mapy poznawcze z perspektywy procesów uczenia się przestrzeni i środowiska 17
1.1. Historia badań map poznawczych przestrzeni w psychologii 18
1.2. Współczesne definicje map poznawczych 21
1.3. Wykorzystanie map poznawczych we współczesnej psychologii 33
ROZdZIAł 2
Mapy poznawcze procesów strukturalizacji wiedzy przestrzennej i zadaniowej 37
2.1. Mapy poznawcze geograficznych i społecznych związków człowieka
ze środowiskiem 43

2.2. Mapy poznawcze z perspektywy badań środowisk zurbanizowanych 55
2.3. Mapy poznawcze zadań w psychologicznej przestrzeni życia 61
ROZdZIAł 3
Mapy poznawcze procesu kształtowania tożsamości zawodowej jednostki 71
3.1. Kształtowanie się wymiarów tożsamości a proces zwiększania zdolności
zatrudnieniowej 72
3.2. Proces kształtowania się tożsamości w relacji do ofert i szans życiowych 75
3.3. Mapy poznawcze jako struktury orientacyjne i potwierdzania tożsamości 79
ROZdZIAł 4
Proces przejścia z edukacji do pracy z perspektywy indywidualnej 83
4.1. Mapy poznawcze systemów wartości jako reprezentacja planów i celów
zawodowych i życiowych 85

4.2. Mapy poznawcze rozwoju kariery z punktu widzenia statusów tożsamości
i poczucia dorosłości własnej osoby 93
4.3. Psychologiczne determinanty własnej skuteczności w warunkach
niestabilności rynku pracy 106

4.4. Postawy wobec przejścia z edukacji zawodowej do pracy 113

4.5. Mechanizm przywiązania jako czynnik różnicujący działania osób
planujących karierę zawodową 119

4.6. Wartości w środowisku pożądanej i oczekiwanej przyszłości jako mapy
celów zawodowych 126

4.7. Poczucie skuteczności i decyzyjności w karierze jako mechanizmy
regulujące proces funkcjonowania zawodowego 131
II. BAdANIA WłASNE
ROZdZIAł 5
Procedura badawcza mechanizmów kształtujących sytuację tranzycji do pracy 137
5.1. Model badawczy map poznawczych w sytuacji tranzycji z edukacji
zawodowej do pracy 137
5.2. Pytania badawcze i hipotezy sformułowane na podstawie modelu badawczego
map poznawczych sytuacji tranzycji z edukacji zawodowej do pracy 144

5.3. Narzędzia badawcze i ich właściwości psychometryczne 149
5.3.1. Skala Postawy wobec Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP)
(A. Hauziński) 149
5.3.2. Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości (dIdS/PL)
(A. I. Brzezińska, K. Piotrowski) 152
5.3.3. Skala Subiektywnej dorosłości (SSd
) (A. I. Brzezińska, K. Piotrowski) 153
5.3.4. Skala decyzyjności w Karierze (SdK) (A. Bańka) 154

5.3.5. Skala Skuteczności w Karierze (SSK) (A. Bańka) 155
5.3.6. Skala Przywiązania do Zawodu (SPZ) (A. Bańka) 156
5.3.7. Portretowy Kwestionariusz Wartości (PVQ) (S. Schwartz, J. Cieciuch,
Z. Zaleski) 157
5.4. Charakterystyka badanej próby 159

ROZdZIAł 6
Analiza związków tożsamości, poczucia dorosłości i postawy wobec tranzycji
do pracy 163
6.1. Założenia i podstawy teoretyczne modelu związków wymiarów rozwoju
tożsamości, poczucia dorosłości i postawy wobec przejścia z edukacji
zawodowej do pracy 163
6.2. Wyniki Skali Postawy wobec Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy 166
6.3. Wyniki Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości 173
6.4. Wyniki Skali Subiektywnej dorosłości 175
6.5. Badania związków i analiza eksploracyjna modelu wymiarów rozwoju
tożsamości, poczucia dorosłości i postawy wobec przejścia z edukacji
zawodowej do pracy 177
6.6. Podsumowanie uzyskanych wyników 190ROZdZIAł 7
Badania związków decyzyjności, skuteczności, przywiązania do zawodu
i postawy wobec tranzycji do pracy 193
7.1. Wyniki Skali decyzyjności w Karierze 193
7.2. Wyniki Skali Skuteczności w Karierze 196
7.3. Wyniki Skali Przywiązania do Zawodu 200

7.4. Analizy związków postawy wobec przejścia z edukacji zawodowej do pracy
i przywiązania do zawodu oraz skuteczności i decyzyjności w karierze 203


7.5. Analiza eksploracyjna modelu wymiarów rozwoju tożsamości, przywiązania
do zawodu, poczucia dorosłości, skuteczności i decyzyjności w karierze
oraz postawy wobec przejścia z edukacji zawodowej do pracy 206
ROZdZIAł 8
Badania map wartości kotwiczących preferowany typ tożsamości 225

8.1. Wyniki Portretowego Kwestionariusza Wartości oraz analiza spostrzeganych
wartości w przestrzeni społecznej spełniającej ideał celów zawodowych 226
ROZdZIAł 9
dyskusja modelu badawczego map poznawczych sytuacji tranzycji z edukacji
do pracy w świetle badań własnych 239

9.1. Struktura i funkcje mapy poznawczej sytuacji tranzycji z edukacji do pracy 239
9.2. Mapy poznawcze sytuacji tranzycji z edukacji do pracy z perspektywy
mechanizmów rozwoju tożsamości i poczucia dorosłości 243

BIBLIOGRAFIA 255
ZALACZNIK NARZĘDZIA BADAWCZE 273

Adres tej strony: http://www.ksiegarniaonline.pls/s,details,uid,978-83-64902-37-6.html
© by www.ksiegarniaonline.pl 2006, Księgarnia przy Fredry Jagna Napruszewska-Balcerek